Uutislistaukseen

Toimintakertomuksessa kävijämäärät kasvoivat, avustaminen lisääntyi - Kiinteistöstrategia hyväksyttiin valtuustossa

Ylöjärven seurakunnan toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2023 hyväksyttiin kirkkovaltuuston kokouksessa 29.5. Tilinpäätös oli lähes 500 000 € positiivisen puolella. Luonteenomaista vuodelle 2023 olivat mm. kävijämäärien lisääntyminen ja avustustarpeen kasvu. Kirkkovaltuuston kokouksessa hyväksyttiin myös seurakunnan kiinteistöstrategia. Kiinteistöstrategian mukaan Ylöjärven seurakunta luopuu Kauraslammin Raamattuhuoneen tilasta ja lähivuosina Vuorentaustan srk-kodista. Näissä oleva toiminta siirtyy toisiin tiloihin. Keskusteluissa aktiivisesti olleen Karhen seurakuntakodin osalta kirkkovaltuusto päätyi säilyttämään rakennuksen seurakunnan omistuksessa.

Taloudellinen tilanne vakaalla pohjalla

Ylöjärven seurakunnan taloudellinen tilanne on edelleen hyvällä tasolla. Tilikauden tulos on ollut jo viitenä vuotena peräkkäin ylijäämäinen ja vuonna 2023 ylijäämää kertyi 480 554 euroa. Vuoteen 2022 verrattuna tulos parani 64,5 % erityisesti kirkollisverotuottojen kasvun vuoksi. Jäsenmäärä oli 22 821, mikä on 1,4 % vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Verotulojen ennustetaan kasvavan vielä lähivuosinakin, mutta jäsenmäärän edelleen laskiessa taloustilanteen muuttumiseen on varauduttava.

Investointeihin Ylöjärven seurakunnassa käytettiin viime vuonna yhteensä 474 822 euroa. Investoinneista suurimmat olivat Ylöjärven kirkon ilmanvaihtokoneen uusiminen sekä Ylöjärven kirkon ja talousrakennuksen ulkomaalaus. Lisäksi mm. rakennettiin seurakuntakeskukseen aurinkovoimala.

Avustuksia vuonna 2023 annettiin yhteensä 480 585 euroa, mikä oli 3,8 % enemmän kuin vuonna 2022. Diakonian asiakaskontaktien määrä kasvoi myös selkeästi. Tässä näkyy epävakaan maailmantilanteen vaikutus ihmisten arjen elinkustannuksiin ja sitä kautta taloudellisten ongelmien lisääntyminen. Diakoniatyössä avustettiinkin esimerkiksi vähävaraisia, yksineläviä ja perheitä mm. lasten ja nuorten harrastusmenoissa ja elintarvikelahjakorteilla kauppoihin. Ilahduttavaa oli myös erilaisten vapaaehtoisten lahjoitusten suuri määrä lähimmäisten auttamiseksi.

Tukea lapsiperheiden arkeen

Toimintakertomus vuodelta 2023 kertoo seurakunnan toiminnan jatkumisesta monipuolisena. Viime vuoden yksi painopisteistä oli toiminnankin kautta tarjota tukea ylöjärveläisten arkeen. Esimerkiksi perhetoiminnan kautta tuettiin vanhemmuutta, parisuhteita ja pikkulapsiperheiden arjen jaksamista. Lapsiperheille suunnatun PikkuHelpin asiakaskäynnit kasvoivat 65 %.

Positiivisesti merkille pantavaa oli, että seurakunnan tilaisuuksissa ja toiminnassa kävijöiden määrät kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna. Koronavuosien jälkeen toiminta kokoaa jälleen ihmisiä enemmän yhteen. Esimerkiksi perhekerhot keräsivät vuoden aikana 6437 käyntiä, missä oli kasvua edelliseen vuoteen peräti 52 %.

Kirkollisveroprosentti säilyy ennallaan

Kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan myös vuoden 2025 kirkollisveroprosentista. Se tulee olemaan kuluvan vuoden tapaan 1,65 %. Seurakunnan näkökulmasta vuoden 2025 taloustilannetta arvioitaessa on nähtävissä kirkollisverotuottojen suhteen myönteistä kehitystä, mutta myös kustannuksia lisääviä tekijöitä. Kirkollisveroprosentin pitäminen ennallaan mahdollistaa nykyisen tasoisen seurakunnallisen toiminnan.

Kiinteistöstrategia hyväksyttiin 

Kirkkohallitus on ohjeistanut jokaista seurakuntaa laatimaan kiinteistöstrategian. Sen avulla tehdään pitkän aikavälin suunnitelmaa seurakunnan toimitiloihin liittyen. Ylöjärven seurakunnan toiminnan käytössä on 23 eri toimitilaa. Vuotuisista toimintakuluista 26 % kohdistuu kiinteistötoimeen. Kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan 29.5. Ylöjärven seurakunnan kiinteistöstrategian vuosille 2024-2033.

Kiinteistöstrategiaa valmisteltiin kesästä 2023 asti luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteistyönä.  Strategiaa on työstetty myös yhdessä useiden eri alojen asiantuntijoiden kanssa.  Valmistelua varten kerättiin aineistoa esim. toiminnan tilatarpeista ja tilojen käyttöasteista, toimintaympäristöstä ja sen muutoksista, kustannuksista, kiinteistökannan nykytilasta ja teknisestä kunnosta sekä kaavoitustilanteesta.

Ylöjärven seurakunnan nyt hyväksytyn kiinteistöstrategian mukaan suurin osa toimitiloista säilyy seurakunnan omistuksessa ja käytössä lähivuosien aikana nykyiseen tapaan. Toiminnan kannalta merkittävimmät muutokset koskevat Vuorentaustan seurakuntakotia ja Kaurasmäen Raamattuhuonetta.

Karhen seurakuntakoti säilyy seurakunnan omistuksessa

Ylöjärven kaupunki rakentaa Vuorentaustaan uuden koulun, jonka yhteyteen tulee myös päiväkoti. Seurakunnalla olisi mahdollisuus vuokrata tästä uudesta Vuorentaustan koulusta toimitilaa. Uusi koulu valmistuu alustavasti kesällä 2026. Seurakunta on osallistumassa hankkeen suunnitteluun, joka alkanee vuoden 2024 aikana. Tämän ratkaisumallin toteutuessa toiminta jatkuisi nykyisissä tiloissa, kunnes muutto uusiin tiloihin olisi mahdollista. Vuorentaustan seurakuntakoti olisi tämän jälkeen mahdollista myydä.

Kaurasmäen kerhotilassa toimineen Raamattuhuoneen toiminta on siirtynyt Ylöjärven seurakuntakeskukseen lasten ryhmätilan oheen loppukevään 2024 aikana. Kaurasmäen kerhotila on osa kiinteistöosakeyhtiötä, joten kerhotila on toiminnan siirtymisen myötä voitu laittaa myyntiin talousjohtajan päätöksellä.

Kiinteistöstrategian valmistelun aikana keskusteltiin aktiivisesti Karhen seurakuntakodin tilanteesta. Sen nykytilaan ja tulevaisuuteen liittyen tehtiin laajempaa selvitystyötä. Kirkkovaltuuston hyväksymässä kiinteistöstrategiassa Karhen seurakuntakoti päätettiin pitää seurakunnan omistuksessa äänin 26-6.

Kiinteistöstrategia on suunnitelma. Päätökset esimerkiksi korjausinvestoinneista tehdään vuosittain talousarvion yhteydessä. 

Lisätietoja:
- Kirkkovaltuuston 29.5. kokouksen pöytäkirja
- Ylöjärven seurakunnan tilinpäätös ja toimintakertomus 2023 (pdf)
- Ylöjärven seurakunnan kiinteistöstrategia vuosille 2024-2033 (pdf)
 

30.5.2024 14.53